Sodobno obligacijsko pravo konferenca

Program

Preberite program konference!

Predavatelji

Nabor strokovnjakov!
17. in 18. november 2021

Kdaj?

17. in 18. november 2021

Spletna izvedba

Platforma ZOOM

Konferenca Sodobno obligacijsko pravo – predstavitev programa

Prvi dan letošnjega dogodka Sodobno obligacijsko pravo bo osredotočen na posamezna zahtevnejša strokovna vprašanja, povezana z odgovornostjo za pravilno izpolnitev poslovnih obveznosti. V prvi sekciji prvega dne dogodka bodo obravnavni različni vidiki obligacijsko pravne odgovornosti za nepravilno izpolnitev:

 • Dr. Nina Plavšak bo najprej prikazala sistematiko ureditve odgovornosti za nepravilno izpolnitev poslovne obveznosti v OZ. Nato se bo osredotočila na odgovornost za pravne napake pri prodaji nepremičnin in sistematično razložila vse vidike te odgovornosti, in sicer zlasti zahtevnejša pravna vprašanja, povezana z izvedenimi in varovalnimi pravicami in javnopravnimi omejitvami, ki omejujejo lastninsko pravico na prodani nepremičnini.
 • Pri prodaji stanovanjskih in drugih stavb se pogosto srečujemo z vprašanji, povezanimi z različnimi položaji neskladne gradnje (na primer kasnejše dozidave ali druge spremembe, ki so bile izvedene brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim). Kako je te položaje mogoče ustrezno urediti v pogodbi o prodaji take nepremičnine bo razložila odvetnica Mojca Furlan.
 • Pri prodaji kontrolnega deleža družbe se v poslovni praksi pogosto uporabljanji angleški vzorci SPA (Share Purchase Agreement), ki vključujejo institute representations, warranties and covenants. Kako je treba te institute pri prodajah, za katere se uporablja slovensko pravo, pri pripravi prodajne pogodbe pravilno preslikati v institute OZ o odgovornosti za stvarne in pravne napake, bo razložil odvetnik Jakob Ivančič.

Druga sekcija prvega dne dogodka bo osredotočena na korporacijsko-pravne vidike odgovornosti za nepravilno izpolnitev zlasti v povezavi z uporabo business judgment rule:

 • Odvetnik Marko Zaman bo na primerih iz poslovne prakse poglobljeno razložil vse pravno pomembne vidike odgovornosti poslovodstva pri nakupu kontrolnega deleža v družbi.
 • Slovenska korporacijsko-pravna ureditev je zasnovana po vzoru nemške korporacijsko-pravne ureditve. Zato so za uporabo pravil ZGD-1 o poslovni odškodninski odgovornosti poslovodstva in nadzornega sveta relevantna tudi stališča o tej odgovornosti, ki so se oblikovala v nemški sodni praksi. Razvoj teh stališč v nemški sodni praksi bo sistematično predstavila Katarina Kogej.
 • Na okrogli mizi, ki jo bo vodila dr. Nina Plavšak, pa bodo udeleženci razpravljali o vseh vidikih poslovne odškodninske odgovornosti nadzornega sveta. Sodelovali bodo odvetnik Jakob Ivančič, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Saša Prelič, Nevenka Kržan in odvetnik Marko Zaman

Prva sekcija drugega dne dogodka bo obravnavala značilnosti factoringa. V vseh razvitih gospodarstvih predstavljajo factorinški posli velik izziv za pravnike, davčne svetovalce ter finančnike. Po podatkih Federacije Evropske unije o factoringu (EU Federation for Factoring & Commercial Finance – EUF), so zavarovanja s terjatvami in factorinški posli na območju EU v zadnjih letih v velikem porastu. Tudi Slovenija pri tem ni izjema. V zadnjih letih se tudi v Sloveniji oblikuje sodna praksa, pomembna za poslovanje s terjatvami ter factorinške posle.

 • Dr. Renato Vrenčur bo predstavil pravne značilnosti factoringa kot inominatne pogodbe, vrste factoringa, vpliv prepovedi cediranja na factorinške posle, problematiko večkratnih odstopov istih terjatev, razmerje med factorinško cesijo in odstopom v zavarovanje ter pravne značilnosti globalnih anticipiranih odstopov terjatev pri factorinških poslih.
 • Poslovnofinančne vidike factoringa bo razložila Doroteja Sobočan.
 • Simon Brence pa nas bo seznanil z delovanjem in vlogo mednarodnega factorinškega združenja (Factors Chain International – FCI), ki predstavlja največjo factorinško verigo na svetu. Govoril bo tudi o dvofaktorskem sistemu, kot temeljni poslovni obliki mednarodnega factoringa.

Druga sekcija drugega dne dogodka bo osredotočena na najemna razmerja zlasti v luči novele SZ-1E, s katero se bila spremenjena nekatera pravila o stanovanjskih najemih in razveljavljen zastareli Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP).

 • Dr. Miha Juhart bo sistematično razložil vsa pravna vprašanja, povezana s stanovanjskimi najemi po noveli SZ-1E.
 • Po razveljavitvi ZPSPP se za poslovne najeme uporabljalo dispozitivna pravila OZ. Odvetnik Marko Frantar bo razložil, kako je vsebino razmerij pri poslovnem najemu smotrno urediti s pogodbo tako, da so v ustrezni meri varovani interesi obeh pogodbenih strank.
 • Vsa vprašanja, povezana z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa najemne pogodbe, bo nazorno prikazal notar Bojan Podgoršek.

prijava

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..

organizator