Sodobno obligacijsko pravo konferenca

Program

Preberite program konference!

Predavatelji

Nabor strokovnjakov!
15. in 16. marec 2023

Kdaj?

15. in 16. marec 2023

Lokacija

Zdravniška zbornica, Modra dvorana

Konferenca Sodobno obligacijsko pravo – predstavitev programa

Zaradi gospodarskih gibanj v zadnjem obdobju so pri urejanju poslovnih razmerij postala aktualna različna pravna vprašanja, povezana s spremenjenimi okoliščinami. Zato je dogodek Sodobno obligacijsko pravo 2023 osredotočen na vse pravne vidike, povezane z institutom spremenjenih okoliščin pri širokem naboru poslovnih razmerij.

V uvodnem prispevku prve sekcije bo dr. Nina Plavšak razložila pomen instituta spremenjenih okoliščin in pravne možnosti pogodbene ureditve razmerij glede spremenjenih okoliščin. Odvetnik Marko Zaman pa bo pojasnil razmejitev med institutom spremenjenih okoliščin in institutom nemožnosti izpolnitve. Preostala prispevki prve sekcije bosta  posvetili pravnim vprašanjem glede spremenjenih okoliščin pri posameznih vrstah poslovnih razmerij:

–       odvetnik dr. Dušan Mitrovič bo predstavil vse vidike spremenjenih okoliščin pri pogodbi o dobavi energentov,

–       odvetnica dr. Anita Napotnik pa se bo ukvarjala s spremembo cene pri podjemnih pogodbah, ki nimajo značilnosti gradbene pogodbe in z vprašanjem ali je mogoče tudi za ta razmerja smiselno uporabiti pravila OZ o gradbeni pogodbi.

Posebna sekcija bo namenjena vprašanjem glede spremembe cene pri gradbeni pogodbi zaradi spremembe cen elementov. Odvetnica Mojca Furlan bo razložila najpogostejše probleme in vprašanja, ki se pojavljajo v praksi v zvezi s spremembo cene pri gradbeni pogodbi. Prof. dr. Miha Juhart bo v svojem prispevku odgovoril na vprašanja, ki so glede spremembe cene aktualna zlasti pri javnih naročilih, in sicer od katerega časovnega trenutka (oddaje ponudbe ali sklenitve pogodbe) je izvajalec upravičen obračunati razlike v ceni. V preostalih prispevkih pa bodo odvetniki Jakob Ivančič, Nebojša Vučković in Luka Brezovec analizirali konkretne primere iz prakse (case study), glede posameznih položajev, povezanih s spremembo cene pri gradbeni pogodbi.

V letu 2022 so se začele uporabljati številne spremembe v področni zakonodaji, ki vplivajo na promet z nepremičninami in sklepanje notarskih poslov. Zato bomo v sekciji z naslovom Vpliv nove zakonodaje na notarske posle poglobljeno obravnavali notarske pogodbe med živimi ter notarske oporoke in pogodbe za primer smrti, tako iz vidika pravnih pravil OZ, kakor tudi v luči sprememb zakonodaje, ki pomembno vpliva na sklepanje teh pogodb, katerih predmet obveznosti je prenos lastninske pravice na nepremičninah. Prof. dr. Renato Vrenčur bo v uvodnem referatu predstavil vpliv sprememb zakonodaje na sklepanje pogodb glede nepremičnin, notar dr. Bojan Podgoršek bo obravnaval izročilno in preužitno pogodbo, notarske oporoke in pogodbe za primer smrti pa bo poglobljeno predstavila notarska pomočnica Manca Majcen.

Prvi dan letošnjega dogodka Sodobno obligacijsko pravo bo osredotočen na posamezna zahtevnejša strokovna vprašanja, povezana z odgovornostjo za pravilno izpolnitev poslovnih obveznosti. V prvi sekciji prvega dne dogodka bodo obravnavni različni vidiki obligacijsko pravne odgovornosti za nepravilno izpolnitev:

 • Dr. Nina Plavšak bo najprej prikazala sistematiko ureditve odgovornosti za nepravilno izpolnitev poslovne obveznosti v OZ. Nato se bo osredotočila na odgovornost za pravne napake pri prodaji nepremičnin in sistematično razložila vse vidike te odgovornosti, in sicer zlasti zahtevnejša pravna vprašanja, povezana z izvedenimi in varovalnimi pravicami in javnopravnimi omejitvami, ki omejujejo lastninsko pravico na prodani nepremičnini.
 • Pri prodaji stanovanjskih in drugih stavb se pogosto srečujemo z vprašanji, povezanimi z različnimi položaji neskladne gradnje (na primer kasnejše dozidave ali druge spremembe, ki so bile izvedene brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim). Kako je te položaje mogoče ustrezno urediti v pogodbi o prodaji take nepremičnine bo razložila odvetnica Mojca Furlan.
 • Pri prodaji kontrolnega deleža družbe se v poslovni praksi pogosto uporabljanji angleški vzorci SPA (Share Purchase Agreement), ki vključujejo institute representations, warranties and covenants. Kako je treba te institute pri prodajah, za katere se uporablja slovensko pravo, pri pripravi prodajne pogodbe pravilno preslikati v institute OZ o odgovornosti za stvarne in pravne napake, bo razložil odvetnik Jakob Ivančič.

Druga sekcija prvega dne dogodka bo osredotočena na korporacijsko-pravne vidike odgovornosti za nepravilno izpolnitev zlasti v povezavi z uporabo business judgment rule:

 • Odvetnik Marko Zaman bo na primerih iz poslovne prakse poglobljeno razložil vse pravno pomembne vidike odgovornosti poslovodstva pri nakupu kontrolnega deleža v družbi.
 • Slovenska korporacijsko-pravna ureditev je zasnovana po vzoru nemške korporacijsko-pravne ureditve. Zato so za uporabo pravil ZGD-1 o poslovni odškodninski odgovornosti poslovodstva in nadzornega sveta relevantna tudi stališča o tej odgovornosti, ki so se oblikovala v nemški sodni praksi. Razvoj teh stališč v nemški sodni praksi bo sistematično predstavila Katarina Kogej.
 • Na okrogli mizi, ki jo bo vodila dr. Nina Plavšak, pa bodo udeleženci razpravljali o vseh vidikih poslovne odškodninske odgovornosti nadzornega sveta. Sodelovali bodo odvetnik Jakob Ivančič, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Saša Prelič, Nevenka Kržan in odvetnik Marko Zaman

Prva sekcija drugega dne dogodka bo obravnavala značilnosti factoringa. V vseh razvitih gospodarstvih predstavljajo factorinški posli velik izziv za pravnike, davčne svetovalce ter finančnike. Po podatkih Federacije Evropske unije o factoringu (EU Federation for Factoring & Commercial Finance – EUF), so zavarovanja s terjatvami in factorinški posli na območju EU v zadnjih letih v velikem porastu. Tudi Slovenija pri tem ni izjema. V zadnjih letih se tudi v Sloveniji oblikuje sodna praksa, pomembna za poslovanje s terjatvami ter factorinške posle.

 • Dr. Renato Vrenčur bo predstavil pravne značilnosti factoringa kot inominatne pogodbe, vrste factoringa, vpliv prepovedi cediranja na factorinške posle, problematiko večkratnih odstopov istih terjatev, razmerje med factorinško cesijo in odstopom v zavarovanje ter pravne značilnosti globalnih anticipiranih odstopov terjatev pri factorinških poslih.
 • Poslovnofinančne vidike factoringa bo razložila Doroteja Sobočan.
 • Simon Brence pa nas bo seznanil z delovanjem in vlogo mednarodnega factorinškega združenja (Factors Chain International – FCI), ki predstavlja največjo factorinško verigo na svetu. Govoril bo tudi o dvofaktorskem sistemu, kot temeljni poslovni obliki mednarodnega factoringa.

Druga sekcija drugega dne dogodka bo osredotočena na najemna razmerja zlasti v luči novele SZ-1E, s katero se bila spremenjena nekatera pravila o stanovanjskih najemih in razveljavljen zastareli Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP).

 • Dr. Miha Juhart bo sistematično razložil vsa pravna vprašanja, povezana s stanovanjskimi najemi po noveli SZ-1E.
 • Po razveljavitvi ZPSPP se za poslovne najeme uporabljalo dispozitivna pravila OZ. Odvetnik Marko Frantar bo razložil, kako je vsebino razmerij pri poslovnem najemu smotrno urediti s pogodbo tako, da so v ustrezni meri varovani interesi obeh pogodbenih strank.
 • Vsa vprašanja, povezana z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa najemne pogodbe, bo nazorno prikazal notar Bojan Podgoršek.

prijava

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..

organizator